"Everything has beauty , but not everyone sees it"

-Confucius-

Estar veruje da lepota čoveka leži u njegovoj individualnosti. Unutar čoveka nalazi se njegova lična esencija lepote koju je potrebno negovati. Lepota tela je neodvojiva od bića i ponašanja, a možemo je menjati, biti kreativni, igrati se sa njom ili je zanemariti.  Koji god da je naš izbor ona će ga pratiti.  

Estar veruje da lepotu treba dati ljudima. Takav dar poziva na odogovornost i obavezuje na široko znanje i otvoren um.

Estar veruje u kreiranje  lepote u preseku sveta hemije i sveta prirode.  Izvan tog preseka ostaju arogancija nauke i stihijska spontanost prirode. Presek tako postaje savršeno mesto za oblikovanje proizvoda gde je uspostavljen balans izmeću moćne prirode i rigidne nauke.

Estar veruje da postoji savršeno rešenje za svakog i da je biti autentičan i jedinstven privilegija. Privilegije se zaslužuju, potvrđuju ili gube u vremenu.

Estar želi da vam pokloni lepotu, uživanje, znanje i jedan način da uskladite svoju lepotu sa unutrašnjim svetom.

Estar veruje da ste jedinstveni, autentični i da vam lepota pripada.